ΕΛΟΑΡΤ - Το Επίσημο Site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ρομποτικής και Τεχνολογίας
ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.
(Monday-Friday)
support@roboticsports.org
Kerkiras 2, Serres, 62123

GDPR – Προστασία προσωπικών δεδομένων

  • Home
  • GDPR – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Βασικές Αρχές

Η  Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής και Τεχνολογίας (ΕΛΟΑΡΤ) αναγνωρίζει ως θεμελιώδες το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΟΑΡΤ, ως ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας’, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και της κείμενης Νομοθεσίας, σεβόμενος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα:
– συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που η ΕΛΟΑΡΤ τηρεί
– τυγχάνουν νόμιμης, θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, επί τη βάσει της συγκατάθεσης, της άσκησης έννομου συμφέροντος, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή της εκτέλεσης σύμβασης
– αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΛΟΑΡΤ, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, καθώς και τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της ΕΛΟΑΡΤ, δεσμεύονται συμβατικά για τη συμμόρφωσή τους με το προαναφερόμενο πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τήρηση αρχείων με αποτελέσματα αγώνων και επιδόσεις αθλητών, για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού, εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του έννομου συμφέροντος της ΕΛΟΑΡΤ η οποία αποτελεί τον επίσημο θεσμικό φορέα για την καλλιέργεια της αθλητικής ρομποτικής στη χώρα μας.

Κατηγορίες Υποκειμένων

Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΛΟΑΡΤ, περιλαμβάνουν:
(i) αθλητές (εγγεγραμμένους σε αθλητικά σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας),
(ii) μέλη οικογένειας αθλητών,
(iii) προπονητές
(iv) ιατρούς και φυσιοθεραπευτές,
(v) εργαζόμενους (μόνιμους και συμβασιούχους),
(vi) μέλη οικογένειας εργαζομένων,
(vii) υποψήφιους εργαζόμενους,
(viii) εθελοντές,
(ix) κριτές,
(x) προμηθευτές / συνεργάτες (ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις),
(xi) στελέχη επιχειρήσεων (προμηθευτών, χορηγών, κλπ.),
(xii) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
(xiii) παράγοντες αθλητικών σωματείων και θεσμικών φορέων,
(xiv) δημοσιογράφους,
(xv) φιλάθλους, και άλλους ιδιώτες.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΟΑΡΤ επεξεργάζεται, αναλόγως της ιδιότητας που φέρει κάθε φυσικό πρόσωπο, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
α) Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ),
β) Βασικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία),
γ) Επωνυμία αθλητικού σωματείου,
δ) Δεδομένα αθλητικών επιδόσεων,
ε) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. Email, αριθμός τηλεφώνου),
στ) Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, κόστος εγγραφής) – σημειώνεται ότι στην περίπτωση πληρωμής του αντίτιμου συμμετοχής σε αγώνα μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΛΟΑΡΤ δεν επεξεργάζεται καμία πληροφορία που σχετίζεται με την κάρτα σας,
ζ) Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία, βίντεο),
η) Δεδομένα ειδικής κατηγορίας (π.χ. δεδομένα υγείας).

Μεταφορά Δεδομένων εκτός ΕΕ

Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τη διαβίβαση δεδομένων μόνο σε χώρες οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προορισμοί που παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
Παραταύτα, λόγω της παγκόσμιας διάστασης των εκδηλώσεων ρομποτικής και στο πλαίσιο της συμμετοχής αθλητών, προπονητών και μελών της διοίκησης της ΕΛΟΑΡΤ σε επίσημες αποστολές, ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 49 (Παρ.1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
– πρόσβασης στα στοιχεία σας,
– διόρθωσης των στοιχείων σας, σε περιπτώσεις που τα τηρούμενα εκ μέρους της Ομοσπονδίας είναι λανθασμένα ή ελλιπή,
– αιτήματος για τη διαγραφή των δεδομένων σας (‘δικαίωμα στη λήθη’), εφόσον δεν υπάρχει σχετιζόμενη νομική υποχρέωση ή αξίωση εκ μέρους της Ομοσπονδίας, και τα δεδομένα αυτά δεν σχετίζονται με τα επίσημα αποτελέσματα αγώνων,
– ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκατάθεση αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχετε σε αγώνες ελεύθερης αγωνιστικής συμμετοχής για το κοινό, το αίτημά σας αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων όπως αυτά αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής η οποία και θα πρέπει να αναγιγνώσκεται με προσοχή,
– εναντίωσης στην επεξεργασία για συγκεκριμένο λόγο,
– περιορισμού της επεξεργασίας,
– αιτήματος μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθύνετε το σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΛΟΑΡΤ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος κειμένου (βλ. Επικοινωνία). Η απάντησή μας θα παρέχεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ενδεχομένως να απαιτηθεί παράταση έως δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού ανάλογων αιτημάτων, οπότε και θα έχετε εγκαίρως ενημερωθεί σχετικά.
Εάν δεν λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Πολιτική Cookies

O παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί “cookies” με σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας από τον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας (web page server). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα, ούτε να μεταφέρουν ιούς στη συσκευή σας. Τα cookies που αντιστοιχίζονται στη συσκευή σας είναι μοναδικά και μπορούν να αναγνωσθούν μόνο από τον εξυπηρετητή ο οποίος τα εξέδωσε.
Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χρησιμοποιούνται λειτουργικά (functional) cookies τα οποία αναγνώσκονται από την ίδιο την ΕΛΟΑΡΤ, καθώς και cookies τρίτων (third party) τα οποία αφορούν σε στατιστικά χρήσης (Google research & analytic cookies) και πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook cookies).
Τα περισσότερα προγράμματα διαδικτυακής πλοήγησης (web browsers) δέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά παρέχουν με εύκολο τρόπο τη δυνατότητα ρύθμισης για την απενεργοποίηση των cookies εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση μη αποδοχής των cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης που σας προσφέρει το επισκεπτόμενο site. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookies, μπορείτε να αντλήσετε εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2

Τροποποιήσεις του παρόντος

Η ΕΛΟΑΡΤ θα επικαιροποιεί κατά περίπτωση το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε αυτό να αντανακλά πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες της, ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και στον τρόπο επικοινωνίας της με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επισκόπηση του παρόντος κειμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία χρήσιμη πρακτική που θα σας επιτρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται στην Ομοσπονδία.

Επικοινωνία

Η ΕΛΟΑΡΤ καλωσορίζει ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@eloart.gr

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks