ΕΛΟΑΡΤ - Το Επίσημο Site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ρομποτικής και Τεχνολογίας
ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.
(Monday-Friday)
support@roboticsports.org
Kerkiras 2, Serres, 62123

Οργανόγραμμα 

  • Home
  • Οργανόγραμμα 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ. και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματά της. Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική βάση αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις.

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων της. Η Γ.Σ. εκλέγει τα αιρετά όργανα της Ομοσπονδίας (το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο) και κληρώνει τα κληρωτά όργανο της Ομοσπονδίας(το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων και το Τεχνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο), ενημερώνεται από αυτά για την πορεία της, συζητά και απορρίπτει ή εγκρίνει τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Αρμοδιότητα του Ε.Σ. είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων του Δ.Σ., για τις οποίες και εκφράζει ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή και διαφωνίες με κριτήριο τη συμφωνία των αποφάσεων του Δ.Σ. με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Σε περίπτωση σοβαρών διαφωνιών δικαιούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας.Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Αντιπροσώπων κληρώνεται από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. επί θεμάτων της Ομοσπονδίας. Το Τεχνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο κληρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. επί τεχνικών θεμάτων της Ομοσπονδίας.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks